Polityka zwrotów

Polityka zwrotów i reklamacji

§1
Postanowienia ogólne


1. Kupującemu przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego (według ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres sklep@dachy4u.pl, załączając wypełniony wzór odstąpienia od umowy oraz odesłać zwracane produkty wraz z dowodem zakupu towaru na adres: HYDROMAX DACHY RAFAŁ WAŁEK I GRZEGORZ ROKOSZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą UL. WITOSA 11, 35-115 RZESZÓW, z dopiskiem „ZWROT TOWARU”.

§2
Zwrot towaru


1. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego z punktu 1. paragrafu §1, Klient zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klient odpowiada za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.
3. Termin zwrotu towarów do Sprzedającego wynosi 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
4. Sprzedający gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów wysyłki towaru (w przypadku zwrotu wszystkich zakupionych produktów w danym zamówieniu) do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
5. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient.
6. Sprzedający dokonuje zwrotu należności przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że strony ustalą inaczej.
7. Wzór formularza zwrotu (oświadczenie o odstąpieniu od umowy) dostępny jest TUTAJ.

§3
Reklamacje


1. Reklamacje w związku z niezgodnością towaru z umową rozpatrywane i załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w sporach pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem rozpatrywane są i załatwiane w terminach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
2. Klient, który nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności.
3. Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o niezgodności towaru z umową, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres sklep@dachy4u.pl, załączając szczegółowy opis tej niezgodności oraz odesłać reklamowane produkty wraz z dowodem zakupu towaru na adres: HYDROMAX DACHY RAFAŁ WAŁEK I GRZEGORZ ROKOSZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą UL. WITOSA 11, 35-115 RZESZÓW, z dopiskiem „REKLAMACJA”. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych.
4. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu tych kosztów.
5. Wzór formularza reklamacji można pobrać TUTAJ.

X